Dagsorden til generalforsamling 13. september 2021

Dagsorden – Ordinær generalforsamling

Mandag 13. september 2021  

Vartov, Grundtvig-salen  

Den ordinære generalforsamling afholdes med flg. foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Styrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

Styrelsen foreslår ændrede kontingentsatser således:

185 kr. for personlige medlemmer, der ønsker den trykte udgave af Bibliotekshistorie tilsendt, og

120 kr. for personlige medlemmer, der blot ønsker digital adgang til Bibliotekshistorie.

De nugældende kontingentsatser for personlige medlemmer er hhv. 170 kr. og 110 kr. 

Kontingentet for institutioner foreslås uændret til 350 kr. 

  1. Planer og budget for det kommende års aktiviteter forelægges
  2. Indkomne forslag
  3. Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Styrelsesmedlemmer på valg er:

Bente Kaspersen, Steen Bille Larsen, Bertil Dorch, Nan Dahlkild. Alle er villige til genvalg.

Styrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

De nuværende suppleanter, Henning P. Nielsen og Michel Steen Hansen er begge villige til genvalg.

Som revisorer foreslås genvalg af Inger Mathiesen og Inge Selfort

Som revisorsuppleant foreslås genvalg af Ellen Warrer Bertelsen.

  1. Eventuelt

 

Udgivet i Velkommen.