Publikationsstøtte

Bibliotekshistorisk Selskab har taget et nyt initiativ til udbredelse af forskning om bibliotekshistorie og besluttet at afsætte midler til et publikationslegat.

På møde i Selskabets styrelse, 4. oktober 2006, er flg. vedtægter besluttet:

Vedtægter for Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs Publikationslegat
1.Publikationslegatet har til formål at fremme formidlingen af bibliotekshistoriske studier og forskning og yder støtte til:

a. udarbejdelse af publikationer, først og fremmest trykkeudgifter
b. tilskud til afholdelse af udstillinger, seminarer, kongresser m.m.

ad. a: Da selskabets midler er af forholdsvis beskeden størrelse, vil det ikke være muligt at yde effektiv støtte til forskning i form af løn
ad b. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i de nævnte aktiviteter
2.Legatet uddeles efter ansøgning når bestyrelsen skønner, at selskabets økonomi tillader dette. Der kan uddeles flere legater pr. år.

Af hensyn til ekspedition af imødekomne ansøgninger, skal disse indeholde oplysning om modtagerens adresse og personnummer. Hvis ansøgeren er en juridisk person, skal man i ansøgningen oplyse CVR-nummer.

Ansøgninger skal være vedlagt en sagkyndig udtalelse. Desuden skal vedlægges curriculum vitæ, eventuel publikationsliste samt eventuelle anbefalinger.

Afslag begrundes ikke.
Ansøgninger stiles til formanden.