Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. april 1982, med ændringer på den 5. ordinære generalforsamling den 2. juni 1987, den 15. ordinære generalforsamling den 17. juni 1997, den 26. ordinære generalforsamling 28. maj 2008, den 31. ordinære generalforsamling 29. maj 2013 og den 37. ordinære generalforsamling 8. maj 2019.

Navn
§ 1 Selskabets navn er Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Formål
§ 2 Selskabets formål er at udbrede kendskab til og interesse for bibliotekshistorie med særligt henblik på danske forhold; at fremme bibliotekshistorisk forskning samt at tilskynde til indsamling og bevaring af bibliotekshistorisk materiale.

Virke
§ 3 Selskabet udgiver publikationer og afholder møder, foredrag, ekskursioner m.m.

Medlemmer
§ 4 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner samt foreninger, institutioner o.lign.

Styrelse
§ 5 Selskabet ledes af en styrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger 2 suppleanter. Styrelsesmedlemmerne afgår efter 2 år, heraf 3 ved første valg og 4 ved det følgende. Styrelsesmedlemmerne kan genvælges.

§ 5, stk. 2 Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og redaktør, og fastsætter sin forretningsorden. Der kan tillades personsammenfald ved besættelse af posterne.

§ 5, stk. 3 Styrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg og kan til forskellige formål nedsætte udvalg, hvortil også personer uden for styrelsen kan vælges.

§ 5, stk. 4 Formanden, næstformanden og kassereren har to i forening fuld dispositions- og tegningsret over Selskabets bankkonti.

Regnskab
§ 6 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Selskabets regnskab føres af kassereren. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer.

Kontingent
§ 7 Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen. Har et medlem ikke i løbet af regnskabsåret betalt sit kontingent, kan den pågældende slettes som medlem.

Generalforsamling
§ 8 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

§ 8, stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter styrelsens bestemmelse, eller når mindst 15 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

§ 8, stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden.

§ 8, stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 10 dage før denne være formanden i hænde. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun de forslag behandles, der er årsag til indkaldelsen af generalforsamlingen.

§ 8, stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 9.

§ 8, stk. 6 den ordinære generalforsamling har flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Styrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
5. Planer og budget for det kommende års aktiviteter forelægges
6. Indkomne forslag
7. Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Vedtægtsændringer og opløsning
§ 9 Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Selskabet kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændringer eller om opløsning af Selskabet skal tilsendes medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 10 I tilfælde af Selskabets opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil Selskabets aktiver skal anvendes.