Aflysning. Medlemsmøde 2. februar 2022 aflyst

På grund af det stadigt stigende smittetal for corona, har Styrelsen besluttet at aflyse medlemsmødet den 2. februar med Professor Ulrik Langen om bogen Grov Konfækt.

Vi ved, at mange havde set frem til dette medlemsmøde, og vi vil forsøge at gennemføre det i maj, hvor smitten forhåbentlig ikke er så omfattende.

På Selskabets vegne – Søren Carlsen, kasserer

Werlauff prisen tildelt Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen

Werlauff prisen uddelt 2021

På Selskabets medlemsmøde 29. november 2021 blev Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen tildelt Selskabets Werlauffpris i form af et diplom som stor anerkendelse for deres arbejde med værket Dansk Bibliotekshistorie 2020.

Bibliotekshistorie 2020 – bd. 1 med titlen Biblioteker for de få, og bd. 2 med titlen: Biblioteker for alle – udkom i efteråret 2021 bl.a. som en markering af 100-året for den første danske bibliotekslov, der kom i 1920.

Værket fortæller om de danske biblioteker i deres mangfoldighed og dækker udviklingen fra middelalderens samlinger af håndskrifter til den digitale tidsalder med nye udfordringer. Og det behandler det samlede danske biblioteksvæsens historie – ikke opdelt på de faglige og videnskabelige biblioteker og folkebibliotekerne, men netop det samlede og det samarbejdende danske biblioteksvæsen – et af værkets meget stærke elementer.

Værket beskriver en vigtig del af dansk kultur og giver en samlet fremstilling af en institutionstype og et kulturbevarings- og kulturformidlende arbejde, som er og har været en vigtig del af demokrati, oplysning og uddannelse i Danmark. Værket er en guldgrube for personer, der ønsker at undersøge og arbejde med dansk bibliotekshistorie.

Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen, der begge er medlemmer af Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs styrelse – satte sig for – stærkt støttet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab – at forestå arbejdet med værket, både som projektledere og som redaktører – og i samarbejde med værkets øvrige forfattere også at bidrage som forfattere.

Biblioteksverdenen og litteraturens verden har udtrykt stor ros til værket. De har forestået det store arbejde, der gør, at vi kan tage på en tidsrejse gennem de danske bibliotekers historie fra Saxo til nutiden – fra videnshaller til mødesteder – fra eksklusive samlinger for de få til nutidens biblioteker og kulturcentre for de mange.

De har gravet i kilder, organiseret stoffet, styret projektet og forfatterteamet. De har overholdt tidsfrister på trods af vanskeligheder undervejs. Og de har formidlet stoffet, som er omfangsrigt og solidt underbygget – og alligevel i et lettilgængeligt sprog.

På baggrund af dette – og med reference til fundatsen i Werlauff prisen, der kan ”…tildeles forfattere til et nyligt offentliggjort arbejde af høj kvalitet, som falder inden for Selskabets formålsparagraf…”  og med Weekendavisens anmelders ord: ”…Det sprænglærde, gennemillustrerede og billedskønne bogværk vidner også om, at der trods alt er masser af læselyst tilbage, og skulle man få lyst til at kaste sig over det, så rummer det snart sagt alt, hvad der er værd at vide om bibliotekernes omskiftelige verden…”  har Selskabets øvrige styrelsesmedlemmer besluttet at tildele Steen Bille Larsen og Nan Dahlkild Werlauff prisen.

Bente Kaspersen

 

Dagsorden til generalforsamling 13. september 2021

Dagsorden – Ordinær generalforsamling

Mandag 13. september 2021  

Vartov, Grundtvig-salen  

Den ordinære generalforsamling afholdes med flg. foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Styrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

Styrelsen foreslår ændrede kontingentsatser således:

185 kr. for personlige medlemmer, der ønsker den trykte udgave af Bibliotekshistorie tilsendt, og

120 kr. for personlige medlemmer, der blot ønsker digital adgang til Bibliotekshistorie.

De nugældende kontingentsatser for personlige medlemmer er hhv. 170 kr. og 110 kr. 

Kontingentet for institutioner foreslås uændret til 350 kr. 

  1. Planer og budget for det kommende års aktiviteter forelægges
  2. Indkomne forslag
  3. Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Styrelsesmedlemmer på valg er:

Bente Kaspersen, Steen Bille Larsen, Bertil Dorch, Nan Dahlkild. Alle er villige til genvalg.

Styrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

De nuværende suppleanter, Henning P. Nielsen og Michel Steen Hansen er begge villige til genvalg.

Som revisorer foreslås genvalg af Inger Mathiesen og Inge Selfort

Som revisorsuppleant foreslås genvalg af Ellen Warrer Bertelsen.

  1. Eventuelt

 

Sommerhilsen 2021 – status og generalforsamling

Kære medlemmer af Bibliotekshistorisk Selskab

Sommeren er over os – egentlig føles det nok som at den pludselig er kommet:  efter nogle kølige forårsmåneder har solen bare braget igennem her i juni måned. Og aktivitetsniveauet stiger støt, så der efterhånden bliver skrevet mere ind i kalenderen – noget som har været næsten umuligt i det seneste 1½ år på grund af corona-restriktionerne.

Restriktionerne har også haft stor indflydelse på aktiviteterne i Bibliotekshistorisk Selskab. Der har ikke været afholdt arrangementer i 2020, og heller ikke i første halvår af 2021. Dels har vi skullet tage hensyn til restriktionerne, og dels har vi antaget, at mange ikke ville bevæge sig for meget ud – endelig har det været umuligt at booke lokaler.

Men alt tyder på, at forholdene letter, og vi vover at indkalde til arrangement efter sommerferien: Selskabets generalforsamling mandag 13. september. Det faglige arrangement bliver et foredrag af Jan P. Jessen, der vil fortælle om Dansk biblioteksvæsen i det tyske Sønderjylland mellem 1864 og Genforeningen. Sæt allerede nu X i kalenderen. Tid og sted samt mere om de praktiske forhold udmeldes senere.

Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april kvartal, men corona-restriktionerne har bevirket, at der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, og at det i 2021 er skubbet til september.

Men der er blevet arbejdet ”bag ved linjerne”: Bibliotekshistorie nr. 14 er udkommet og sendt til de medlemmer, som ønsker af få den i papirudgave. Den elektroniske udgave er lagt på Selskabets hjemmeside.

Med denne opdatering ønskes alle Selskabets medlemmer en rigtig god sommer – og vi glæder os til mange gensyn fremover, først og fremmest til generalforsamlingen 13. september.

Styrelsen for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Bente Kaspersen / formand

Bibliotekshistoriske artikler i Bib-Hist

Bibliotekshistoriske artikler i Bib-Hist – vedr. danske forhold.                                                        

Kriterier: Artikler medtages, hvis de i det væsentlige indeholder beskrivende, historiske oplysninger, uanset om det er egentlige artikler eller om det er mødereferater.

Listen vil løbende blive opdateret

…………………………………………………………

Nr. 9, side 3-4: Mellem UBIS og loven. Indlæg ved Jens Thorhauge. Refereret af Andrew Cranfield

Nr. 13, side 3-15: Om Danmarks Biblioteksforenings 100 år. Foredrag ved Martin Dyrbye

Nr. 14, side 2: Werlauff prisen 2007. Ole Harbo motiverer valget af prismodtager, Helge Clausen

Nr. 14, side 2-4: Werlauff prisen. Takketale af Helge Clausen

Nr. 14, side 8-13: Danmarks sælsomste bibliotek… Om bogbåden i det Sydfynske øhav, Ved Johannes Balslev

Nr. 15, side 3-5: Optagelsesprøven til Danmarks Biblioteksskole 1956. Ved Kirsten From Christensen

Nr. 15, side 5-7: Nakskov Biblioteks historie 1876-2006. Ved bibliotekar Hanne Holm

Nr. 16, side 5- 15: Andreas Schack Steenberg og biblioteksforeningerne – årene 1905-1930. Ved Martin Dyrbye

Nr. 18, side 2-4: Werlauff prisen uddelt 2009 til Helle Hvenegaard-Lassen

Nr. 19, side 2-3: Martin Dyrbye anmelder Karen Kjølhede: En kulturhistorisk perle i bøgernes verden – En beretning om bibliotekerne i Tune Herred 1805-1970.

Nr. 21, side 2-6: Sladrebogen. Datotavler og bogkort. Ved Johannes Balslev

Nr. 21, side 10: Om branden i Harboøre Bibliotek. Notat fra Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre

Nr. 21, side 11-12: Storm i Esbjerg. Bogudgivelse 2009 om Robert Storm Petersens udsmykning af Esbjerg Hovedbibliotek

Nr. 22, side 2-13: Udkantsområdernes folkebiblioteker (del 1) Ved tdl. biblioteksleder Grete Munch, Dronninglund

Nr. 23, side 2-11: Udkantsområdernes folkebiblioteker (del 2) Ved tdl. biblioteksleder Grete Munch, Dronninglund

Nr. 25, side 8-12: Vemmetofte og Gisselfeld. Med pluk fra Johannes Balslevs spændende historiefortællinger. Referat fra studieturen 22. juni 2013.

Nr. 30, side 1-2: Biblioteksjubilæum i Flensborg. Kort historisk beskrivelse.

Nr. 30, side 5-10: Milepæle i Struer Biblioteks historie

Nr. 30, side 11-12: Bibliotekar Ida Bachmann 1900-1995. Referat af foredrag ved Peter Heiberg.

Nr. 31, side 9-15: Ikast og Brande bibliotekers historie. Af hhv. bibliotekar Willy Wegner (Ikast) og Søren Møller, leder af Lokalhistorisk Arkiv (Ikast).

Nr. 38, side 1-10: Mit bibliotekariske liv 1955-2002 og Den Sociale Højskoles Bibliotek i København. Ved Dorte Bertram.